โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2566)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นาย ขันเงิน เนื้อนวล 1,157,130,480 89.00
2. นาย ธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน 41,800,000 3.22
3. นาง พรนภัส องค์วาสิฏฐ์ 20,366,300 1.57
4. นาง ปราณี เชื้อเจ็ดตน 6,772,000 0.52
5. นาย วรุต ตันติพิภพ 3,506,400 0.27
6. นาง ปุณฑรี สว่างวงศากุล 3,315,800 0.26
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,850,665 0.22
8. นาย ไชยวัฒน์ ช่วงชู 2,550,000 0.20
9. นาย นิชาดา พรศรีสงวน 2,301,800 0.18
10. น.ส. ศุภิสรา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 1,728,700 0.13