โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 01 มีนาคม 2564)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 1,202,130,480 92.46
2. นางพรนภัส องค์วาสิฏฐ์ 18,913,300 1.45
3. นายวรุต ตันติพิภพ 11,727,800 0.90
4. น.ส.ศุภิสรา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 7,986,600 0.61
5. น.ส.ศศิธร เอกอรรถสิทธิ์ 7,680,000 0.59
6. นางปุณฑรี สว่างวงศากุล 7,218,200 0.56
7. นางปราณี เชื้อเจ็ดตน 6,772,000 0.52
8. นาย ชัยรัตน์ แซ่ตั้ง 5,379,600 0.41
9. นาง สุรางค์ เปรมปรีดิ์ 5,000,000 0.38
10. น.ส. สสิธร องค์วาสิฏฐ์ 2,079,400 0.16