โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 02 มีนาคม 2565)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 1,202,130,480 92.46
2. นาง พรนภัส องค์วาสิฏฐ์ 18,916,300 1.45
3. นาย วรุต ตันติพิภพ 11,727,800 0.90
4. น.ส. ศุภิสรา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 7,986,600 0.61
5. นาย ชยพล ปุลิเวคินทร์ 7,680,000 0.59
6. นาง ปุณฑรี สว่างวงศากุล 7,273,000 0.56
7. นาง ปราณี เชื้อเจ็ดตน 6,772,000 0.52
8. นาย ชัยรัตน์ แซ่ตั้ง 5,379,600 0.41
9. นาง สุรางค์ เปรมปรีดิ์ 5,000,000 0.38
10. น.ส. สสิธร องค์วาสิฏฐ์ 2,103,400 0.16