การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (เผยแพร่วันที่ 4 กันยายน 2566) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
3. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
4. รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
5. หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
6. นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (เผยแพร่วันที่ 10 มีนาคม 2566) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
3. รายงานประจำปี 2565 และรายงานทางการเงิน 2565 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
4. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
5. ข้อมูลค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
6. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน ดาวน์โหลด
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
8. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
10. นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (เผยแพร่วันที่ 16 มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
3. รายงานประจำปี 2564 และรายงานทางการเงิน 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
4. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
5. ข้อมูลค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
6. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน ดาวน์โหลด
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
8. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
10. นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (เผยแพร่วันที่ 03 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
3. รายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
6. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
9. มาตรการและแนวปฏิบัติในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (เผยแพร่วันที่ 23 มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
3. รายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
6. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
9. มาตรการและแนวปฏิบัติในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (เผยแพร่วันที่ 8 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
3. รายงานประจำปี 2561 (Annual Report) ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
6. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
4. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ดาวน์โหลด
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
6. แผนที่สถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (เผยแพร่วันที่ 9 มีนาคม 2561) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
3. รายงานประจำปี 2560 (Annual Report) ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
6. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (เผยแพร่วันที่ 6 มีนาคม 2560) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
3. รายงานประจำปี 2559 (Annual Report) ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
6. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
3. รายงานประจำปี 2558 (Annual Report) ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
6. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลด
3. รายงานประจำปี 2557 (Annual Report) ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
5. รายละเอียดของโครงการ ESOP#2 ดาวน์โหลด
6. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ดาวน์โหลด
8. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
9. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลด
3. รายงานประจำปี 2556 (Annual Report) ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
6. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ดาวน์โหลด
7. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการ ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
4. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
5. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า ร่วมประชุมด้วยตนเอง ดาวน์โหลด
6. แผนที่สถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
3. รายงานประจำปี 2555 (Annual Report) ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
6. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ดาวน์โหลด
7. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
3. สารสนเทศรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการซื้อ หุ้นสามัญในบริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด และบริษัท ทาเลนต์ วัน จำกัด ดาวน์โหลด
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด และบริษัท ทาเลนต์ วัน จำกัด ดาวน์โหลด
6. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า ร่วมประชุมด้วยตนเอง ดาวน์โหลด
8. แผนที่สถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลด
9. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
3. รายงานประจำปี 2554 (Annual Report) ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
5. รายละเอียดของโครงการ ESOP ดาวน์โหลด
6. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ดาวน์โหลด
8. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
9. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
3. รายงานประจำปี 2553 (Annual Report) ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
6. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ดาวน์โหลด
7. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 Download
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด