คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ตั้งแต่ปลายไตรมาส 1 ของปี พ.ศ. 2564 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ("การระบาดของ COVID-19") ระลอกใหม่ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลทางลบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจผลิตภาพยนตร์และธุรกิจจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์

เนื่องด้วยมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการควบคุมและจำกัดการถ่ายทำภาพยนตร์รวมถึงฉายภาพยนตร์ จึงเกิดการเลื่อนการผลิต และจำหน่ายภาพยนตร์ ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ซึ่งนานกว่าเมื่อปีที่แล้วและโรงภาพยนตร์สามารถกลับมาเปิดให้บริการ ในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น อดรายได้จากการผลิตและจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จึงลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยังคงมีรายได้ที่ดีจากการผลิตและขายสิทธิ์ภาพยนตร์ผ่านหลายช่องทางนอกเหนือจากโรงภาพยนตร์ ทั้ง Free TV, Cable TV, และ Streaming อย่างเช่น Netflix นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้ให้ความใส่ใจกับเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพิเศษรามถึงประเมินผลกระทบต่อการคำเนินงานและวางแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทใน ปี 2564 มีดังนี้

รายได้

รายได้รวมของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2564 จำนวน 165.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 124.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.86 ซึ่งสามารถพิจารณาแยกตามประเภทธุรกิจได้ดังตารางต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
กลุ่มธุรกิจ จำนวนเงิน การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนต่อรายได้รวม
ปี 2564 ปี 2563 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ ปี 2564 ปี 2563
รายได้จากการจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ 82.00 107.15 (25.15) (23.47) 49.47 36.94
รายได้จากการผลิตภาพยนตร์ 74.49 172.57 (98.08) (56.83) 44.93 59.49
รายได้ค่าบริหารงาน 1.51 1.54 (0.03) (1.95) 0.91 0.53
รายได้ค่าโฆษณา 1.97 5.72 (3.75) (65.56) 1.19 1.97
รายได้จากการขายสินค้า - 0.07 (0.07) (100.00) - 0.02
รวมรายได้ 159.97 287.05 (127.08) (44.27) 96.50 98.95
รายได้อื่น 5.80 3.05 2.75 90.16 3.50 1.05
รวมรายได้ทั้งสิ้น 165.76 290.10 (124.34) (42.86) 100.00 100.00

กลุ่มธุรกิจจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ มีรายได้สำหรับปี 2564 จำนวน 82.00 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 25.15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.47 โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการปรับกลยุทธ์การขาย โดยการขยายช่องทางขายสิทธิ์ภาพยนตร์ผ่านช่องทางอื่นๆนอกจากโรงภาพยนตร์มากขึ้น เช่นเพิ่มรายได้จาก Digital Online จำนวน 22 ล้านบาท และรายได้จากช่องทาง Free TV จำนวน 13 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจผลิตภาพยนตร์ มีรายได้สำหรับปี 2564 จำนวน 74.49 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า จำนวน 98.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 56.84 รายได้ส่วนใหญ่มาจากกพยนตร์เรื่อง ส้มปลาน้อย, เรื่อง-ผี-เล่า และส้มป่อย

กลุ่มธุรกิจโฆษณา มีรายได้สำหรับปี 2564 จำนวน 1.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า จำนวน 3.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 65.56 จากผลกระทบที่โรงภาพยนตร์ต้องปิดดำเนินการ ทำให้จำนวนภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายลดจำนวนลง

กลุ่มธุรกิจขายสินค้า ไม่มีรายได้ในปี 2564 เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่ได้มีการจำหน่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์แล้ว

ต้นทุนการผลิตและให้บริการ และอัตรากำไรขั้นต้น

ต้นทุนการผลิตและให้บริการของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2564 จำนวน 102.96 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า จำนวน 65.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 83 ซึ่งการลดลงดังกล่าวสัมพันธ์กับรายได้จากการผลิตและจัดจำหน่ายลิบสิทธิ์ภาพยนตร์ที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2564 จำนวน 71.18 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 78.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.41 เนื่องจากในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้มีการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9 ของบริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จำกัด จำนวน 37.15 ล้านบาทและเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 42.51 ล้านบาทจากจำนวนภาพยนตร์ที่นำเข้ามาฉายลดลงในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 682.10 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 68.33 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 9.11 ซึ่งสัดส่วนของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ แสดงดังตารางต่อไปนี้

สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
ปี 2564 ปี 2563 จำนวนเงิน % 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 124.11 94.72 29.39 31.03 18.20 12.62
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สิทธิ 146.10 203.01 (56.91) (28.03) 21.42 27.05
ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต 66.04 107.21 (41.17) (38.40) 9.68 14.29
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10.66 7.86 2.80 35.62 1.56 1.05
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย 23.54 24.61 (1.07) (4.35) 3.45 3.28
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.71 2.04 (1.33) (65.20) 0.10 0.27
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 35.98 44.56 (8.58) (19.25) 5.27 5.94
เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ 42.74 46.35 (3.61) (7.79) 6.27 6.18
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11.04 13.47 (2.43) (18.04) 1.62 1.79
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 9.09 11.07 (1.98) (17.89) 1.33 1.48
ค่าความนิยม - สุทธิ 139.14 139.14 - - 20.40 18.54
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 0.36 0.52 (0.16) (30.77) 0.05 0.07
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ - สุทธิ 62.25 41.93 20.32 48.46 9.13 5.59

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

10.32 13.93 (3.61) (25.92) 1.51 1.86
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 0.01 0.01 - - 0.00 0.00
รวมสินทรัพย์ 682.10 750.43 (68.33) (9.11) 100.00 100.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 56.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.03 โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค้างรับจากภาพยนตร์ที่เข้าฉายในไตรมาสที่ 4 ปี 2563

ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 41.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.40 มาจากภาพยนตร์เสร็จสิ้นการผลิตพร้อมเข้าฉายในช่องทางต่างๆ เช่นเรื่อง มนต์รักวัวชนและบั้งไฟสไลเดอร์ เป็นต้น

เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 3.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.80 มาจากการบันทึกตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ทรานส์ฟอร์ เมชั่น ฟิล์ม จำกัด จำนวน 920 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจำนวน 12.42 ล้านบาท

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 2.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.01 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาสำนักงานตามอายุ

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 20.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.45 จากการจัดซื้อภาพยนตร์รวมถึงภาพยนตร์ ที่ผลิตเสร็จสิ้นพร้อมเตรียมจัดจำหน่ายตามช่องทางต่างๆ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2564 ปี 2563 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % ปี 2564 ปี 2563
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 35.00 35.00 - - 5.13 4.66
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 162.66 202.45 (39.79) (19.65) 23.85 26.98
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 34.05 36.82 (2.77) (7.52) 4.99 4.91
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4.46 8.30 (3.84) (46.27) 0.65 1.11
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 11.44 14.27 (2.83) (19.83) 1.68 1.90
รวมหนี้สิน 247.61 296.85 (49.24) (16.59) 0.40 0.31
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 434.49 453.59 (19.10) (4.21) 63.70 60.44
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 682.10 750.43 (68.33) (9.11) 100.00 100.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น น วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 39.79 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.6 ลดลงจากเจ้าหนี้การค้าธุรกิจจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และธุรกิจผลิตภาพยนตร์ของกลุ่มบริษัท

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 2.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.52 จากภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาบริการให้แก่ลูกค้า

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 2.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.85 เนื่องจากในปี 2564 กลุ่มบริษัทได้มีหนี้สินตามสัญญาเช่ากำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี ลดลงจากการบันทึกรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าของอาคารสำนักงานแห่งใหม่ตามมาตรฐานทางบัญชี TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่าในปี 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 19.10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.21 เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีการ โอนส่วนเกินจากการลดมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมที่ผ่านมา

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.57 1.56 1.95
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.49 1.46 2.46
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (วัน) 380 250 148
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.23 0.38 0.61
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.57 0.65 0.44

อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

  • อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ 0.96 เท่า ลดลงจากปีก่อนหน้าเนื่องจากมีการพิจารณาด้อยค่าของลูกหนี้การค้าตามมาตรฐานทางบัญชี TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
  • ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้เท่ากับ 380 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ลูกหนี้ขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้
  • อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 0.23 เท่า ลดลงจากปีก่อนหน้าเนื่องจากเหตุผลดังกล่าวข้าวต้น
  • อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.57 เท่า ลดลงจากปีก่อนหน้เนื่องจากเจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องลดลง