คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เมื่อต้นปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลทางลบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจผลิตภาพยนตร์และธุรกิจจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์

เนื่องด้วยมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการควบคุมและจำกัดการถ่ายทำ รวมถึงฉายภาพยนตร์ จึงส่งผลให้เกิดการเลื่อนการผลิต และจำหน่ายภาพยนตร์ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ถึง 2 ของปี 2563 และถึงแม้ว่าโรงภาพยนตร์จะกลับมาเปิดให้บริการเต็มในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ผู้ชมภาพยนตร์ยังมีความกังวลในการดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ดังนั้น ยอดรายได้จากการผลิตและจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จึงลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ตามกล่มุบริษัทยังคงมีรายได้จากภาพยนตร์ที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีทั้งภาพยนตร์ไทยเรื่อง อีเรียมซิ่ง และภาพยนตร์แอนิเมชั่นสัญชาติเอเชียเรื่อง ดาบพิฆาตอสูร นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้ให้ความใส่ใจกับเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพิเศษ และประเมินผลกระทบต่อการดำเนินงาน รวมทั้งวางแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทใน ปี 2563 มีดังนี้

รายได้

รายได้รวมของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2563 จำนวน 290.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 167.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.65 ซึ่งสามารถพิจารณาแยกตามประเภทธุรกิจได้ดังตารางต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท
กลุ่มธุรกิจ จำนวนเงิน การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนต่อรายได้รวม
2563 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 2563 2562
รายได้จากการผลิตภาพยนตร์ 172.57 231.23 (58.66) (25.37) 59.49 50.49
รายได้จำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ 107.15 152.84 (45.69) (29.89) 36.94 33.38
รายได้ค่าโฆษณา 5.72 62.25 (56.53) (90.81) 1.97 13.60
รายได้ค่าบริหารงาน 1.54 1.30 0.24 18.46 0.53 0.28
รายได้จากการขายสินค้า 0.07 7.68 (7.61) (99.09) 0.02 1.68
รายได้หลัก 287.05 455.30 (168.25) (36.95) 98.95 99.43
รายได้อื่น 3.05 2.62 0.43 16.41 1.05 0.57
รวมรายได้ทั้งสิ้น 290.10 457.92 (167.82) (36.65) 100.00 100.00

กลุ่มธุรกิจผลิตภาพยนตร์ มีรายได้สำหรับปี 2563 จำนวน 172.57 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า จำนวน 58.66 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.37 รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาพยนตร์เรื่อง อีเรียมซิ่ง เป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในปี 2563

กลุ่มธุรกิจจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ มีรายได้สำหรับปี 2563 จำนวน 107.15 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า จำนวน 45.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.89 รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง ดาบพิฆาตอสูร ที่ได้รับกระแสความนิยมอย่างมากทำรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทถึง 49 ล้านบาท และรายได้จากการนำภาพยนตร์เข้าฉายในช่องทาง Free TV จำนวน 12 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจโฆษณา มีรายได้สำหรับปี 2563 จำนวน 5.72ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า จำนวน 56.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 90.81 จากผลกระทบที่โรงภาพยนตร์ต้องปิดดำเนินการทำให้จำนวนภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายลดจำนวนลง

กลุ่มธุรกิจขายสินค้า มีรายได้สำหรับปี 2563 จำนวน 0.07 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้า จำนวน 7.611 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 99.09 เนื่องจากในปี 2563 กลุ่มบริษัทไม่ได้มีการจำหน่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์แล้ว

ต้นทุนการผลิตและให้บริการ และอัตรากำไรขั้นต้น

ต้นทุนการผลิตและให้บริการของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2563 จำนวน 168.31 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า จำนวน 84.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.41 ซึ่งการลดลงดังกล่าวสัมพันธ์กับรายได้จากการผลิตและจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่ลดลง

กลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2563 จำนวน 118.74 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 83.80 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41.37

ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2563 จำนวน 149.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้า 2.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.01 มาจากกลุ่มบริษัทได้มีการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9 ของบริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จำกัด จำนวน 37.15 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 7.30 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 18.02 ล้านบาทจากจำนวนภาพยนตร์ที่นำเข้ามาฉายลดลงและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 23.48 ล้านบาท จากการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสั้น 750.43 ล้านบาท เพิ่มขั้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 4.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.58 ซึ่งสัดส่วนของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ แสดงดังตารางต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม
2563 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 2563 2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 94.72 97.76 (3.04) (3.11) 12.62 13.10
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สิทธิ 203.01 190.84 12.17 6.38 27.05 25.58
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - - -
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ - 0.15 (0.15) (100.00) - 0.02
ภาพยนตร์ระหว่างผลิต 107.21 115.32 (8.11) (7.03) 14.29 15.46
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 34.51 31.81 2.70 8.49 4.60 4.26
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 44.56 41.03 3.53 8.60 5.94 5.50
เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ 46.35 64.16 (17.81) (27.76) 6.18 8.60
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13.47 2.19 11.28 515.07 1.79 0.29
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 11.07 - 11.07 100.00 1.48 -
ค่าความนิยม - สุทธิ 139.14 139.14 - - 18.54 18.65
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 0.52 0.50 0.02 4.00 0.07 0.07
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ - สุทธิ 41.93 39.43 2.50 6.34 5.59 5.29
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 13.94 23.74 (9.80) (41.28) 1.86 3.18
รวมสินทรัพย์ 750.43 746.07 4.36 0.58 100.00 100.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 12.17 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.38 โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค้างรับจากภาพยนตร์ที่เข้าฉายในไตรมาสที่ 4 ปี 2563

เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 17.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.76 มาจากการบันทึกตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด จำนวน 7.30 ล้านบาทและรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจำนวน 10.52 ล้านบาท

อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2462 จำนวน 11.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 515.07 เนื่องจากปี 2563 มีปรับปรุงอาคารสำนักงานแห่งใหม่เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานและภาพลักษณ์องค์กร

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2452 จำนวน 11.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00 จากการรับรู้ สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าของอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนต่อหนี้สินและ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
2563 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 2563 2562
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 35.00 22.00 13.00 59.09 4.66 2.95
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 202.45 175.40 27.05 15.42 26.98 23.51
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 36.82 17.80 19.02 106.85 4.91 2.39
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8.30 8.57 (0.27) (3.15) 1.11 1.15
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 14.27 4.38 9.89 225.80 1.90 0.59
รวมหนี้สิน 296.84 228.15 68.69 30.11 39.56 30.58
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 453.59 517.92 (64.33) (12.42) 60.44 69.42
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 750.43 746.07 4.36 0.58 100.00 100.00

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 13.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.09 เนื่องจากในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อใช้รักษาสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 27.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.42 เป็นการเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าธุรกิจจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และธุรกิจผลิตภาพยนตร์ของกลุ่มบริษัท

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 19.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 106.85 จากภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาบริการให้แก่ลูกค้า

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 9.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 225.80 เนื่องจากในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้มีหนี้สินตามสัญญาเช่ากำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี เพิ่มขึ้นจากการบันทึกรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าของอาคารสำนักงานแห่งใหม่ตามมาตรฐานทางบัญชี TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 64.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.42 เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังกล่าวข้างต้น

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.56 1.95 1.66
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 1.46 2.46 2.24
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (วัน) 250 148 163
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.38 0.61 0.41
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.65 0.44 0.63

อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

  • อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 1.56 เท่า ลดลงจากปีก่อนหน้าเนื่องจากเจ้าหนี้การค้าจากภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมในไตรมาสที่ 4
  • อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ 1.46เท่า ลดลงจากปีก่อนหน้าเนื่องจากมีการพิจารณาด้อยค่าของลูกหนี้การค้าตามมาตรฐานทางบัญชี TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
  • ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้เท่ากับ 250 วัน เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ลูกหนี้ขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้