คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนปี 2561 และปี 2560 จำนวน 24.99 ล้านบาท และ 163.27 ล้านบาท ตามลำดับ

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 349.78 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากการบริหารงาน 0.88 ล้านบาท รายได้จากการจาหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ 92.89 ล้านบาท รายได้จากการผลิตภาพยนตร์ 150.75 ล้านบาท รายได้จากการขายสินค้า 18.06 ล้านบาท และรายได้ค่าโฆษณา 70.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.25 ร้อยละ 26.56 ร้อยละ 43.10 ร้อยละ 5.16 และร้อยละ 20.25 จากรายได้รวมตามลำดับ เมื่อพิจารณารายได้รวมเทียบกับปี 2560 รายได้หลักลดลงร้อยละ 8.30

ค่าใช้จ่ายโดยรวมของกลุ่มบริษัท ลดลงจากปี 2560 จาก 528.95 ล้านบาท เป็น 374.77 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 29.15 โดยต้นทุนการผลิตและบริการลดลงจาก 228.52 ล้านบาท เป็น 173.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.22 และค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและอื่นๆ ลดลงจาก 300.43 ล้านบาท เป็น 201.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.90

รายได้

รายได้รวมของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2561 มีจำนวน 333.40 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 30.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.30 ซึ่งสามารถพิจารณาแยกตามประเภทธุรกิจได้ดังต่อไปนี้้


กลุ่มธุรกิจจำหน่ำยลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ มีรายได้สำหรับปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จำนวน 19.49 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.34 เนื่องจากในปี 2561 ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เป็นหนังฟอร์มเล็กส่งผลให้รายได้น้อยกว่าในปี 2560

กลุ่มธุรกิจผลิตภาพยนตร์ มีรายไดสำหรับปี 2561เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.34 เนื่องจากในปี 2561 ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทำรายได้มากกว่าในปี 2560

กลุ่มธุรกิจขายสินค้ามีรายได้สำหรับปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 4.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.28 เนื่องจากในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีการจาหน่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น

กลุ่มธุรกิจโฆษณา มีรายได้สำหรับปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จำนวน 17.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.82 เนื่องจากในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีการขายพื้นที่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อภาพยนตร์ต่างประเทศและภาพยนตร์ไทยลดลง

ต้นทุนการผลิตและบริการและอัตรากำไรขั้นต้น

ต้นทุนการผลิตและบริการของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จาก 228.52 ล้านบาท เป็น 173.17 ล้านบาท หรือลดลง 55.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.22 การลดลงโดยส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจจาหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่ลดลง ซึ่งการลดลงดังกล่าวสัมพันธ์กับรายได้จากการจาหน่ายที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอ่นื ๆ

ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จาก 300.43 ล้านบาท เป็น 201.60 ล้านบาท หรือลดลง 98.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.90 การลดลงโดยส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 822.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 139.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.36 ซึ่งสัดส่วนของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ แสดงดังตารางต่อไปนี้้

(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม
2561 2560 เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ 2561 2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42.45 73.55 (31.10) (42.28) 5.16 10.76
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 255.50 140.15 115.35 82.30 31.06 20.51
เงินให้กู้ยืมระยะสิ้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1.31 5.00 (3.69) (73.80) 0.16 0.73
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 4.45 2.58 1.87 72.48 0.45 0.83
ภาพยนตร์ระหว่างผลิต 192.19 178.36 13.83 7.75 23.36 26.10
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 23.50 28.47 (4.97) (17.46) 2.86 4.17
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 10.46 - 10.46 100.00 1.27 0.00
เงินลงทุนในการร่วมค้า-สุทธิ 71.94 34.17 37.77 110.54 8.75 5.00
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 4.39 11.39 (7.00) (61.46) 0.53 1.67
ค่าความนิยม-สุทธิ 139.14 139.14 - - 16.91 20.36
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ 0.71 0.42 0.29 69.05 0.09 0.06
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์-สุทธิ 57.39 54.15 3.24 5.98 6.98 7.92
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ 19.16 16.06 3.10 19.30 2.33 2.35
รวมสินทรัพย์ 822.59 683.44 139.15 20.36 100.00 100.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 31.10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.28 เนื่องจากปี 2561 กลุ่มบริษัทมีจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 115.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 82.30 โดยส่วนใหญ่เกิดจากในปี 2561 มีภาพยนตร์ที่เข้าฉายไตรมาสที่ 4 และบันทึกเป็นรายได้ค้างรับ

ภาพยนตร์ระหว่างผลิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 13.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.75 เป็นภาพยนตร์ระหว่างผลิตจากธุรกิจผลิตภาพยนตร์ของกลุ่มบริษัท เพื่อนำเข้าฉายในโรงภาพยนตร์โดยบริษัทมีแผนการผลิตภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 10.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00 เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้มีการลงทุนในกิจการร่วมค้าภาพยนตร์แสงกระสือ ร่วมกับผู้ร่วมทุนรายอื่น สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30 เพื่อการผลิตภาพยนตร์และเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ปี 2562

เงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 37.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 110.54 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อสำหรับการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่างประเทศ และการผลิตภาพยนตร์ไทยเพื่อเข้าฉายในโรงภาพยนตร์และจาหน่ายลิขสิทธิ์ช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
2561 2560 เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ 2561 2560
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 19.99 60.00 (40.01) (66.68) 2.43 8.78
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 283.92 81.93 201.99 246.54 34.52 11.99
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 9.66 7.07 2.58 36.49 1.17 1.03
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 5.42 5.01 0.41 8.18 0.66 0.73
รวมหนี้สิน 318.99 154.02 164.97 107.11 38.78 22.54
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 503.60 529.44 (25.84) (4.88) 61.22 77.47
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 822.59 683.44 139.15 20.36 100.00 100.00

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงินเป็นแหล่งเงินทุนที่กลุ่มบริษัทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 40.01 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 66.68 เนื่องจากในปี 2561 ได้มีการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนให้กับสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 201.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 246.54 เป็นการเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจจาหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และค่าใช้จ่ายในการโปรโมทของธุรกิจผลิตภาพยนตร์ของกลุ่มบริษัท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจากจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 25.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.88 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2566 31 ธันวาคม 2559
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.66 2.87 2.64
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้(เท่า) 2.24 2.25 1.85
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้(วัน) 163 162 196
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.41 0.53 0.51
อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.63 0.29 0.38

หมำยเหตุ: อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้และระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ เนื่องจากตามประเพณีธุรกิจการค้าของกลุ่มบริษัทจะมีเครดิตเทอมประมาณ 90-180 วัน