ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม
19 กันยายน 2566 งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
03 เมษายน 2566 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
03 เมษายน 2565 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
08 เมษายน 2564 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 5 (โรงที่5)
22 กรกฎาคม 2563 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 5 (โรงที่5)
10 เมษายน 2562 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 5 (โรงที่5)
09 มกราคม 2562 งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 5 (โรงที่5)
09 เมษายน 2561 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่5)
07 เมษายน 2560 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่5)
20 เมษายน 2559 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่5)
21 เมษายน 2558 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 5 (โรงที่5)
22 กรกฎาคม 2557 งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 5 (โรงที่5)
23 เมษายน 2557 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 5 (โรงที่5)
30 กรกฎาคม 2556 งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 5 (โรงที่5)
23 เมษายน 2556 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 5 (โรงที่5)
23 สิงหาคม 2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2555
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
18 เมษายน 2555 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 5 (โรงที่3)
09 มีนาคม 2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2554
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
28 พฤศจิกายน 2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2554
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
01 กันยายน 2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2554
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
20 เมษายน 2554 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน โรงที่ 3 ชั้น 5