ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในรอบ 3 ปี

(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูลจากงบการเงิน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2565
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
เปลี่ยนแปลงร้อยละ
ปี 2564 - ปี 2565 %
สินทรัพย์รวม 626.08 682.10 750.43 (56.02) (8.21)
หนี้สินรวม 167.40 247.61 296.84 (80.21) (32.39)
ส่วนของผู้ถือหุ้น 458.68 434.49 453.59 24.19 5.57
ทุนจดทะเบียน 656.56 656.56 656.56 0 0
ทุนเรียกชำระแล้ว 650.06 650.06 650.06 0 0
รายได้รวม 292.55 165.76 290.10 126.79 76.49
ค่าใช้จ่ายรวม 272.46 186.56 354.48 85.90 46.04
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 24.97 (20.80) (64.38) 45.77 220.05
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.02 (0.02) (0.05) 0.04 200.00

อัตราส่วนทางการเงิน

ข้อมูลจากงบการเงิน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 8.77 (13.00) (22.43)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 5.59 (4.68) (13.25)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 3.21 (2.08) (6.63)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.35 0.33 0.35