ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในรอบ 3 ปี

(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูลจากงบการเงิน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
เปลี่ยนแปลงร้อยละ
ปี 2561 - ปี 2560 ปี 2560 - ปี 2559
สินทรัพย์รวม 823 683 959 20.5 (28.8)
หนี้สินรวม 319 154 266 107.1 (42.1)
ส่วนของผู้ถือหุ้น 504 529 693 (4.7) (23.7)
ทุนจดทะเบียน 1,313 1,315 1,315 (0.2) -
ทุนเรียกชำระแล้ว 1,300 1,300 1,300 - -
รายได้รวม 350 366 496 (4.4) (26.2)
ค่าใช้จ่ายรวม 375 529 581 (29.1) (9.0)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (25) (163) (85) (84.7) 91.8
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.02) (0.12) (0.06) 83.3 (100.0)

อัตราส่วนทางการเงิน

ข้อมูลจากงบการเงิน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) (7.1) (44.5) (17.1)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (5.0) (30.8) (12.3)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) (3.0) (23.9) (8.9)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.39 0.41 0.53