ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในรอบ 3 ปี

(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูลจากงบการเงิน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
เปลี่ยนแปลงร้อยละ
ปี 2562 - ปี 2563 %
สินทรัพย์รวม 750.43 746 823 (9.4) 20.5
หนี้สินรวม 296.84 228 319 (28.5) 107.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น 453.59 518 504 2.8 (4.7)
ทุนจดทะเบียน 656.56 657 1,313 (50.0) (0.2)
ทุนเรียกชำระแล้ว 650.06 650 1,300 (50.0) -
รายได้รวม 290.10 458 350 30.9 (4.4)
ค่าใช้จ่ายรวม 354.48 442 375 17.9 (29.1)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (64.38) 16 (25) 164.0 (84.7)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.00) 0.01 (0.02) 150.0 83.3

อัตราส่วนทางการเงิน

ข้อมูลจากงบการเงิน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) (22.1) 3.5 (7.1)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (14.1) 3.1 (5.0)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) (8.5) 2.1 (3.0)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.70 0.80 0.39