ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในรอบ 3 ปี

(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูลจากงบการเงิน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
เปลี่ยนแปลงร้อยละ
ปี 2563 - ปี 2564 %
สินทรัพย์รวม 682.10 750.43 746 (68.33) (9.11)
หนี้สินรวม 247.61 296.84 228 (49.23) (16.59)
ส่วนของผู้ถือหุ้น 434.49 453.59 518 (19.10) (4.21)
ทุนจดทะเบียน 656.56 656.56 657 0 0
ทุนเรียกชำระแล้ว 650.06 650.06 650 0 0
รายได้รวม 165.76 290.10 458 (124.33) (42.86)
ค่าใช้จ่ายรวม 186.56 354.48 442 (167.92) (47.37)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (20.80) (64.38) 16 43.58 67.69
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.02) (0.05) 0.01 0.03 60.00

อัตราส่วนทางการเงิน

ข้อมูลจากงบการเงิน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) (13.00) (22.43) 3.47
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (4.68) (13.25) 3.44
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) (2.08) (6.63) 3.88
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.33 0.35 0.40