ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - MPIC
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจด้านสื่อบันเทิงประเภทภาพยนตร์ โดยลงทุนผ่านบริษัทย่อย
เลขทะเบียนบริษัท : 0107544000124
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้นที่ 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โฮมเพจ : www.mpictures.co.th/mpic/investors
โทรศัพท์ : 02-5120300
โทรสาร : 02-5120301, 02-5120302
ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 1,313,117,176 หุ้น จำหน่ายแล้ว 1,300,119,176 หุ้น