ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท : บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) - ZAA
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจด้านสื่อบันเทิงประเภทภาพยนตร์ โดยลงทุนผ่านบริษัทย่อย
เลขทะเบียนบริษัท : 0107544000124
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 234, 234/1-3 อาคารศูนย์การค้ารัชโยธิน อเวนิว ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ B301-B306 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
โฮมเพจ : https://www.zalekta.com
โทรศัพท์ : 02-5120300
โทรสาร : 02-5120301, 02-5120302
ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 1,313,117,176 หุ้น จำหน่ายแล้ว 1,300,119,176 หุ้น