นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

วันที่
คณะกรรมการ
มีมติ
วันปิดสมุดทะเบียน XD ชนิดการปันผล อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด(บาทต่อหุ้น) วันที่จ่ายปันผล ผลการดำเนินงาน
20/02/2566 - - ไม่มีจ่ายเงินปันผล - - 01/01/2565 - 31/12/2565
15/02/2565 - - ไม่มีจ่ายเงินปันผล - - 01/01/2564 - 31/12/2564
12/02/2564 - - ไม่มีจ่ายเงินปันผล - - 01/01/2563 - 31/12/2563
13/02/2563 - - ไม่มีจ่ายเงินปันผล - - 01/01/2562 - 31/12/2562
13/02/2562 - - ไม่มีจ่ายเงินปันผล - - 01/01/2561 - 31/12/2561
09/04/2561 - - ไม่มีจ่ายเงินปันผล - - 01/01/2560 - 31/12/2560
15/02/2560 - - ไม่มีจ่ายเงินปันผล - - 01/01/2559 - 31/12/2559
10/02/2559 - - ไม่มีจ่ายเงินปันผล - - 01/01/2558 - 31/12/2558
13/02/2555 29/02/2555 24/02/2555 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.05 17/05/2555 01/07/2555 - 31/12/2555
09/08/2554 25/08/2554 22/08/2554 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.02 09/09/2554 01/01/2554 - 30/06/2554