คณะกรรมการบริษัท

นายถิรชัย วุฒิธรรม
ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
การศึกษา
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.34)
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา American Coast University
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทางาน
ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
อุปนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
นายวิชา พูลวรลักษณ์
รองประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติ ซานดิเอโก, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
นายธนกร ปุลิเวคินทร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติ ซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จำกัด
นายธนะชัย สันติชัยกูล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
การศึกษา
 • ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (ต้นทุน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชัน้ สูงด้านสอบบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน
ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท สยามซินดิเคท เทคโนโลยี จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
นายอรรถพล ชดช้อย
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
การศึกษา
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
นายวัชรา ตันตริยานนท์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
การศึกษา
 • ปริญญาโท Master of Science in Management Administration, Northrop University, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการและประธานคณะกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาขน)
กรรมการและประธานคณะกรรมการ บริษัท อิสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
กรรมการและรักษาการเลขานุการบริษัท
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน และเลขานุการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติง้ จำกัด
กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด
นายอภิชาติ คงชัย
กรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ ธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร New Haven University CT ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาตร์บัณฑิต สังคมวิทยา และมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
นายอภิรักษ์ วาราชนนท์
กรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย