คณะกรรมการบริษัท

นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุวิชชา สุดใจ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน และประธานคณะกรรมการบริหาร
นายทรงพล เชาวนโยธิน
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และกรรมการบริหาร
นายขันเงิน เนื้อนวล
กรรมการ
นายพิรุณ ชินวัตร
กรรมการ
นายธาวัน เพ็ชรล่อเหลียน
กรรมการบริหาร