คณะกรรมการบริษัท

นายถิรชัย วุฒิธรรม
ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
การศึกษา
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.34)
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา American Coast University
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน
 • ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
 • กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • อุปนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
นายวิชา พูลวรลักษณ์
รองประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติ ซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
นายธนกร ปุลิเวคินทร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติ ซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไท เมเจอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ลาสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นายธนะชัย สันติชัยกูล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
การศึกษา
 • ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (ต้นทุน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ บริษัท สยามซินดิเคท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
นายวัชรา ตันตริยานนท์
กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
การศึกษา
 • ปริญญาโท Master of Science in Management Administration, Northrop University, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและประธานคณะกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและประธานคณะกรรมการ บริษัท อิสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นายณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
การศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชีและการเงิน Lancaster University, Lancaster, UK
 • บัญชีมหาบัณฑิต The University of North Carolina at Chapel Hill, NC, USA
 • บัญชีมหาบัณฑิต Michigan State University, MI, USA
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการบัญชีและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาการบัญชี ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการเลขานุการบริษัท
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน และเลขานุการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ไท เมเจอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด
นายอภิชาติ คงชัย
กรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ ธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร New Haven University CT ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาตร์บัณฑิต สังคมวิทยา และมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
นายอภิรักษ์ วาราชนนท์
กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย