ธุรกิจของบริษัท

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (MPIC)

ปัจจุบันบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจสื่อภาพยนตร์ การจัดหาลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศเพื่อฉายผ่านโรงภาพยนตร์ชั้นนำของประเทศไทยพร้อมทั้งจำหน่ายลิขสิทธิ์ผ่านทางสื่อทีวีในรูปแบบฟรีทีวี เปย์ทีวีและ วิดีโอออนดีมานด์ตลอดจนสื่อทางด้าน Digital ต่างๆ พร้อมทั้งการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยและสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถสร้างรายได้ครบทุกช่องทางอันก่อประโยชน์สูงสุดด้านรายได้ให้กับธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ลำดับที่ บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ ช่องทาง
1 บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ลงทุนในธุรกิจจัดหาและซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่างประเทศทั้งจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกาและลงทุนในธุรกิจสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ พร้อมทั้งธุรกิจผลิต
ภาพยนตร์ไทย
ลงทุนผ่านบริษัทย่อยของบริษัท
2 บจ. เอ็ม พิคเจอร์ส จัดหาและซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศ ทั้งจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกาและผลิตภาพยนตร์ไทย ฉายผ่านโรงภาพยนตร์และจำหน่ายสิทธิในช่องทางต่างๆ
3 บจ. เอ็ม วี ดี จัดหาและซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่างประเทศ และภาพยนตร์ไทย จัดทำในรูปแบบ วีซีดี, ดีวีดี และบลูเรย์ จัดทำภาพยนตร์เป็นสื่อประเภทโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์
4 บจ. แปซิฟิ ค มีเดีย เซลล์ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย ให้เช่า แผ่นซีดี แผ่นวีดีทัศน์ ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ ละคร รายการโทรทัศน์ เพลง ดนตรี เกมส์ จำหน่ายผ่านทางตัวแทนจำหน่ายและให้เช่าในศูนย์เช่า
5 บจ. เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ ผลิตภาพยนตร์ไทย ฉายผ่านโรงภาพยนตร์และจำหน่ายสิทธิในช่องทางต่างๆ
6 บจ. เอ็ม ทาเลนต์ ดำเนินธุรกิจพิมพ์และจัดจำหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และ ดำเนินการผลิตภาพยนตร์ไทย ร้านขายหนังสือชั้นนำ, ฉายผ่านโรงภาพยนตร์และจำหน่ายสิทธิในช่องทางต่างๆ
7 บจ. ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม ผลิตภาพยนตร์ไทย ฉายผ่านโรงภาพยนตร์และจำหน่ายสิทธิในช่องทางต่างๆ
8 บจ. เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง ดำเนินธุรกิจเคเบิ้ลทีวี และโทรทัศน์ดาวเทียม ผ่านเคเบิ้ลทีวี ช่อง M Channel
9 บจ. เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลาว) จัดจำหน่ายภาพยนตร์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉายผ่านโรงภาพยนตร์และจำหน่ายสิทธิในช่องทางต่างๆ
10 บจ. เมตาคอกนิชั่น ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้า ออนไลน์และออฟไลน์
11 บจ. เอ็ม.พี.ไอ.ซี (กัมพูชา) ดิสทริบิวชั่น จัดจำหน่ายภาพยนตร์ในประเทศกัมพูชา ฉายผ่านโรงภาพยนตร์และจำหน่ายสิทธิในช่องทางต่างๆ

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

นโยบายการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด

กลยุทธ์ทางการตลาด

 • กลยุทธ์ด้านคุณภาพของภาพยนตร์
  กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นจัดหาลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศ และการผลิตภาพยนตร์ไทย รวมทั้งการผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไปในช่องทางในรูปแบบต่างๆ เช่น ฟรีทีวี และเปย์ทีวี ตลอดจนสื่อทางด้านดิจิตอล เช่น วีดีโอออนดีมานด์ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจบันเทิงให้ครอบคลุมทุกช่องทางเพื่อเป็นการบริหารจัดการสิทธิให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นภาพยนตร์ที่มีคุณภาพหลากหลายประเภท โดยภาพยนตร์ที่ทางกลุ่มบริษัทจัดซื้อลิขสิทธิ์ ทางบริษัทจะสรรหาจากแหล่งภาพยนตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เช่น งานเทศกาลภาพยนตร์จากทั่วโลก ค่ายภาพยนตร์ที่ภาพยนตร์เป็นที่นิยมในภูมิภาคเอเชีย ค่ายภาพยนตร์อิสระที่สร้างภาพยนตร์แนวแปลกใหม่ และค่ายภาพยนตร์ในประเทศไทย รวมถึงการผลิตภาพยนตร์ไทย กลุ่มบริษัทได้คำนึงถึงรสนิยม ความเหมาะสม เพศ วัยของผู้บริโภคและพิจารณาสถานะทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคเป็นหลัก อีกทั้งพยายามส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์ไทยให้มีคุณภาพเป็นที่นิยมของผู้บริโภค
 • กลยุทธ์ด้านการให้บริการที่สนับสนุนเกื้อกูลการดำเนินงานซึ่งกันและกัน
  ปัจจุบันกลุ่มบริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อภาพยนตร์แบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่างประเทศและภาพยนตร์ไทย ตลอดจนการเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ไทย รวมทั้งเผยแพร่ภาพยนตร์ลิขสิทธิ์ของบริษัทผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ รายใหญ่ในประเทศไทยที่มีโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ตลอดจนมีการหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่อยู่เสมอ ในการดำเนินธุรกิจที่มีสายสัมพันธ์ค่อนข้างครบวงจรดังกล่าว ถือเป็นจุดแข็งของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการธุรกิจอื่นที่มีธุรกิจใกล้เคียงกับกลุ่มบริษัท
 • กลยุทธ์ด้านรสนิยมของผู้บริโภค
  เนื่องจากในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคในการคัดสรรเลือกชมภาพยนตร์เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง มีช่องทางในการรับชมผ่านทางสื่อต่างๆ มากขึ้น จากปัญหาดังกล่าวจึงทำให้บริษัทต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค บริษัทตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับรสนิยมของผู้บริโภค ตลอดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้ามา อันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงต้องคัดสรรภาพยนตร์และการเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ตลอดจนการจัดหาภาพยนตร์ และการผลิตภาพยนตร์ไทยให้ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นการบริโภค สื่อภาพยนตร์ของผู้บริโภคในประเทศไทยให้มากที่สุด

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก

 • ผู้บริโภคภาพยนตร์ทุกประเภท และทุกวัย
 • โรงภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด
 • ผู้ประกอบธุรกิจฟรีทีวี, เคเบิ้ลทีวี, ดิจิตอล, IPTV, วีดีโอออนดีมานด์
 • ผู้ประกอบธุรกิจสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ทั่วประเทศ
 • ผู้ประกอบการสื่อภาพยนตร์ในต่างประเทศ

ศักยภาพในการแข่งขัน

บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจสื่อภาพยนตร์ครบวงจร กล่าวคือ บริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจด้านจัดหาและจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่างประเทศ ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย และธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รวมถึงการเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์รายใหญ่ในประเทศไทยที่มีโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ทำให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมีศักยภาพสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ด้วยจุดแข็งของบริษัททำให้มีโอกาสและช่องทางที่ดีในการบริหารจัดการและบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างสูงสุด อีกทั้ง การสนับสนุนจากสื่อต่างๆ จากกลุ่มบริษัท เช่น สื่อโฆษณา โรงภาพยนตร์ เป็นต้น เป็นผลให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น รวมถึงบริษัทสามารถขยายกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ผู้บริโภคมีความสนใจในสื่อภาพยนตร์ของกลุ่มบริษัทมากขึ้นตลอดจนการพัฒนาและเพิ่มเติมสื่อ Digital ซึ่งมีความต้องการจากผู้บริโภคมากขึ้น ในปี ที่มาบริษัทได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ผ่านทาง iTunes Google play Iflix Netflix HOOQ รวมทงั้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยออกสู่ตลาดต่างประเทศ เช่น กัมพชูา ลาว เวียดนาม ฮ่องกง และตามเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ เช่น เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานน์ เพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งของบริษัท

บจก. เอ็ม พิคเจอร์ส

ในปีที่ผ่านมาถึงแม้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแต่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยจัดหาลิขสิทธิภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศมีศักยภาพและความแข่งแกร่งทางด้านเงินทุนประกอบกับผู้ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทมีจำนวนไม่มากทำให้ภาวะดังกล่าวจึงไม่รุนแรง เนื่องจากนำเข้าสิทธิภาพยนตร์แต่ละรายจะมีส่วนแบ่งของตลาดเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนประกอบกับบริษัทเองมีช่องทางการตลาดหลายช่องทางและมีความชัดเจนจึงมีผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวไม่มากนัก

บจก. เอ็ม วี ดี

ภาพรวมของธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์หดตัวค่อนข้างมากทำให้ยอดขายและรายได้ของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งบริษัทได้ปรับตัวโดยการอนุญาตให้ผู้ผลติภาพยนตร์ในรูปแบบโฮมเอ็นเตร์เทนเม้นท์รายอื่นนำภาพยนตร์ที่เป็นสิทธิ์ของบริษัทนำไปผลิตและจำหน่ายโดยเสียค่าตอบแทนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องสินค้าคงค้าง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้วยประการหนึ่ง

บจก. เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์/ บจก. เอ็ม ทาเลนต์/ บจ. ทรานฟอร์เมชั่น ฟิล์ม

ในปัจจุบันธุรกิจสร้างภาพยนตร์ในประเทศไทยมีเป็นจำนวนมากทำให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีกลุ่มธุรกิจที่มีความเข้มแข็งที่คอยให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดี เช่น โรงภาพยนตร์ รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจที่มีศักยภาพในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ให้เป็นที่รู้จัก โดยปัจจัยที่กล่าวมานี้จะช่วยทำให้บริษัทมีศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจนี้ได้

บจก. เมตาคอกนิชั่น

ธุรกิจการผลิตสื่อโฆษณามีการแข่งขันของค่อนข้างสูง บริษัทจึงต้องผลิตสื่อโฆษณาให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยการศึกษาทิศทางความนิยมของสังคม ประกอบกับบริษัทมีทีมงาน ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการทำงานอย่างยาวนานในธุรกิจโฆษณาทำให้ภาพรวมของธุรกิจเป็นที่น่าพอใจ