ประวัติบริษัท

บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิมบริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจสื่อ โดยเน้นการบริหารการตลาดในด้านข่าวและด้านกีฬาผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ภายหลังมีการควบรวมกับ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด เพื่อขยายฐานธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจภาพยนตร์ โดยจัดหาลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เพื่อจัดจำหน่ายแก่โรงภาพยนตร์, ผู้ผลิต VCD, DVD, BLU-RAY, ผู้ประกอบการกิจการ FREE TV และ/หรือ CABLE TV, ผู้ประกอบการ PAY TV และ/หรือ PAY DIGTAL TV, CABLE TV อีกทั้งมีการลงทุนในบริษัทย่อยผู้ประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และนับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทเริ่มธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 656,558,588 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 650,059,588 บาท

บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจด้านบันเทิงผ่านสื่อโรงภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และภาพยนตร์ไทยผ่านบริษัทย่อยต่างๆ ดังนี้

ปี 2551
ลงทุนใน บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกบัธุรกิจภาพยนตร์โดยจัดหาและซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จากต่างประเทศ โดยเน้นคัดเลือกภาพยนตร์คุณภาพจากงานเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญ ภาพยนตร์จากค่ายภาพยนตร์อิสระเพื่อนำมาฉายผ่านโรงภาพยนตร์
ปี 2552
ลงทุนใน บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด (เดิมชื่อ “แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ กรุ้ป จำกัด”) ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดหาลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทย และภาพยนตร์ต่างประเทศ เพื่อนำมาจำหน่ายสิทธิผลิตเป็นสื่อภาพยนตร์ประเภทโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทั้งนี้ ผลจากการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นบริษัทแม่ทำให้บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทแม่ของ บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ จำกัด และบริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด ด้วย
ปี 2553
บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยบริษัทได้เข้าลงทุนใน บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยแทนบริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด
ปี 2556
บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ทาเลนต์ วัน จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จำกัด) (ผลิตภาพยนตร์ไทยและจัดจำหน่ายพ็อตเก็ตบุ๊คส์) และบริษัท เมเจอร์กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด (ดำเนินธุรกิจเคเบิ้ลทีวี) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจมากยิ่งขึ้น
ปี 2557
ลงทุนใน บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ไทย ร่วมกับ บริษัท ทรู ไอคอนเท้นท์ จำกัด บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จำกัด และบริษัท แบ็งคอค ฟิล์มสตูดิโอ จำกัด
ปี 2558
ลงทุนร่วมกับบริษัท เอ็ม วี พี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) จัดตั้งบริษัท เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิ ล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลาว) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายภาพยนตร์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี 2561
ลงทุนร่วมกับบริษัท เอ็ม วี พี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) และบริษัท สะบาย ดิจิตอล คอร์ป จำกัด จัดตั้งบริษัท เอ็ม.พี.ไอ. ซี (กัมพูชา) ดิสทริบิวชั่น จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายภาพยนตร์ในประเทศกัมพูชา
ปี 2562
ปรับกลยุทธ์การผลิตภาพยนตร์ในรูปแบบกิจการร่วมค้า โดยจัดหาผู้ร่วมลงทุนที่มีศักยภาพและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว รวมถึงมีการปรับปรุงฐานะการเงินของบริษัทโดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ปี 2563
บริษัทลงทุนร่วมกับบริษัท ที แอน บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ดราคอนิค จำกัด จัดตั้ง บริษัท ลาสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจด้านความบันเทิงทุกประเภท การแสดงต่างๆทั้งที่เป็นภาพและเป็นเสียง
ปี 2564
บริษัทลงทุนร่วมกับบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด และ บริษัท โต๊ะกลมโทรทัศน์ จำกัด จัดตั้ง บริษัท สกายบ๊อกซ์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารศิลปินและนักแสดง การผลิตและบริหารลิขสิทธิ์รายการและงานดนตรีกรรม