สารจากประธานกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ
(นายถิรชัย วุฒิธรรม)
ประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2561 กลุ่มบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส ได้มีการปรับนโยบายตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจภาพยนตร์ การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ผ่านทางช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านเคเบิ้ล ทีวี ทีวีดิจิตอล ตลอดจนการผลิตภาพยนตร์ไทยเข้าสู่ตลาดเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี นี้สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทโดยรวมเกิดจากการผลิตและจาหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ โดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่องไบค์แมน ศักรินทร์ตูดหมึก, หอแต๋วแตก แหกต่อไม่รอแล้วนะ และขุนบันลือ ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี และบริษัทยังได้ขยายธุรกิจจัดจาหน่ายลิขสิทธิ์ไปยังประเทศกัมพูชาเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งประเทศนอกเหนือจากประเทศลาว นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นถึงการบริหารจัดการด้านการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจโรงภาพยนตร์ในต่างจังหวัดทำให้บริษัทมีโอกาสสร้างรายได้จากการผลิตภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเข้ากับกลุ่มผู้ชมในต่างจังหวัดให้เติบโตมากขึ้นด้วย

ในนามของ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด(มหาชน) ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ลงทุนเป็นอย่างยิ่งที่ได้เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ และขอแสดงความขอบคุณต่อผู้มีอุปการะคุณ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีตลอดมา นอกจากนี้ ขอถือโอกาสขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งและมีความรับผิดชอบในงานอันเป็นส่วนสำคัญที่ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผมเชื่อว่าบริษัทฯ มีศักยภาพและสามารถเติบโตต่อไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกท่านตลอดไป